חדרה: פטור מארנונה יינתן למוסדות מתנדבים לשירות הציבור

במסגרת תיקון לחוק, הועברה לידי מועצת העיר הסמכות לאשר פטור מארנונה למוסדות מתנדבים, בהתאם להמלצת ועדת ההנחות העירונית

מאת: מערכת מגדלור ניוז, 11.07.2019, 12:50

מועצת העיר אישרה מתן פטור מארנונה למוסדות מתנדבים לשירות הציבור, שעמדו בכל הקריטריונים הקבועים בחוק, ובהתאם להמלצותיה של ועדת ההנחות של העירייה.

מדובר במוסדות העומדים בקריטריונים שקבע משרד הפנים, ביניהם הוכחת קיומה של פעילות למען רווחת הציבור, המתבצעת ללא תמורה או בתמורה הנמוכה משמעותית ממחירי השוק, באופן המשקף את הפן ההתנדבותי של המוסד. בנוסף חל איסור על המוסד לעסוק בפעילות פוליטית ונאסר עליו להיתמך על-ידי גוף פוליטי.

לוועדת ההנחות, שבראשה עומד המשנה לראש העיר מלכי אלבז וחברים בה סגן הגזבר שם-טוב שמבי ונציגת הלשכה המשפטית עו”ד נעמה דרוקמן, הוגשו בקשות לפטור מארנונה, אשר נבחנו בהתאם לתיקון 32 בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה, שעיקרו העברת הסמכות לאשר מתן פטור מארנונה למוסדות מתנדבים לשירות הציבור, משר הפנים למועצת העירייה.

עד להכנסת התיקון, ב-1 בינואר 2019, היו הבקשות לפטור מוגשות בראשית שנה אל הממונה אל המחוז, כאשר לרשות המקומית היה מעמד של ממליצה בלבד. במסגרת התיקון הועברה הסמכות לאשר את הפטור מהממונה על המחוז למועצת העיר, אשר דנה בבקשות לאחר שהונחה בפניה המלצתה של ועדת ההנחות.

יצוין כי התיקון לחוק חל על בקשות לפטור שהוגשו החל משנת 2019, ותוקפו של הפטור שיאושר על-ידי המועצה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, ובלבד שהחל מהשנה השנייה למתן הפטור יגיש המוסד בתחילת כל שנה תצהיר אשר לפיו לא חל כל שינוי במטרותיו ופעילותו.

מוסד שבקשתו לפטור תידחה על-ידי המועצה, יהיה רשאי לערער על ההחלטה בפני שר הפנים.