Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

חוסם פרסומות בנייד שלך מופעל!

גולשים יקרים, התוכן באתר הינו חינמי ומתאפשר בזכות המפרסמים שלנו. אנא כבו את חוסם הפרסומות על מנת להמשיך לקרוא. לא יודעים איך? צרו עימנו קשר בוואטסאפ: wa.me/972586672383

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
לוגו חדש מועצה דתית אור עקיבא

חודש ניסן תשפ”ד

תושבי אור עקיבא היקרים!

בעמוד זה תוכלו לבצע מכירת חמץ באמצעות
המועצה הדתית אור עקיבא. 
מכירת החמץ לתושבי העיר תיערך על ידי רב העיר, הרה”ג אליהו אילוז שליט”א, ביום ראשון, י”ג ניסן, 21.4.2024, בשעה 12:00, במשרדי המועצה הדתית. 
ניתן יהיה לבצע מכירת חמץ באמצעות טופס זה עד ליום ראשון, י”ג ניסן, 21.4.2024, בשעה 11:00. 

הפיצו עמוד זה לזיכוי הרבים. 

בברכת חג פסח כשר ושמח,

הרב אליהו אילוז, רב העיר אור עקיבא

דוד ממן, יו”ר המועצה הדתית

חלי גמרסני, מנכ”לית המועצה הדתית 

נוסח ההרשאה: 
אנחנו החתומים מטה נותנים בזה יפוי כוח והרשאה, לרב הראשי לאור עקיבא: הרה”ג רבי אליהו יצחק אילוז שליט”א, או לבא כוחו למכור לגוי שירצה את כל החמץ שלנו ואת כל הדברים שלנו המפורטים להלן: חיטים ושעורים וכוסמין ושבולת שועל ושיפון שנחמצו, וקמחים וכל מיני מאכלים ומשקאות ומצרכים מחמשת מיני דגן, ומיני דגן שנזרעו סמוך לחג הפסח, וערימות מיני דגן המונחות בשדה הנ”ל שנחמצו ואטריות וגריסים וכל דבר שיש בו חמץ, או חשש חמץ, או תערובת חמץ, או חמץ הדבוק בכלים, או מצרכים שיש בהם בליעת חמץ, וכל דבר שעלול לבא לידי חמץ, כל הנ”ל הן המונחים ברשותינו, הן המונחים ברשות אחרים, הן שנקנה עד שעת מכירת החמץ בי”ג ניסן שנה זו, הן שנשלחו אלינו ועדיין לא הגיעו אלינו, הן ששלחנו לאחרים ועדיין לא הגיע לידם, וכן כל מיני חמץ שאנחנו שותפים בהם או שיש לנו בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מוטלת עלינו, וכן כל מיני חמץ של אחרים המונחים ברשותינו או שהם אצלנו בפקדון או משכנתא או שאלה או הלוואה, וכן כל המניות שיש לנו בחברות ומפעלים  שיש שם חמץ  או  חשש חמץ, וכן  בעלי  חיים שלנו  שאוכלים  חמץ,  כל  הנ”ל  וכן כל המשלוחים ובעלות שותפות ואחריות והפקדות הנ”ל עד שעת מכירת חמץ בי”ג ניסן או שיגיע אלינו גם בימי הפסח שבשנה זו, הכל ימכרו לגוי שירצו בכל אופן ובכל מחיר שירצו, וכמו כן ישכירו לגוי שירצו כל המקומות שהחמץ וכל הנ”ל מונח בהם, וכן ישכירו או ימכרו לו החפצים והכלים (שאינם טעונים טבילה) שהחמץ וכל הנ”ל מונח בהם, וכן ישכירו לו עוד קרקע שלנו לצורך הקניינים, ויתנו לו רשות דריסת רגל ברשותינו, בכל אופן ובכל מחיר ולכל זמן שירצו, ואנחנו עושים אותם שלוחים כדין תורה לכל הנ”ל. ובזה הננו מגלים דעתנו שכל מה שימכרו וישכירו לגוי מכל הנ”ל וכל מה שנרשם בשטר מכירה ושכירות שימכרו וישכירו לגוי וכל מה שיפעלו עבורנו או בשמנו הן מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא  בפניו  וגם מה שימכרו וישכירו לנכרי הקונה  ב”אודיתא” יהא הממכר והשכירות קיימים, ויהא ידם כידינו ופיהם כפינו ועשייתם כעשייתנו, והכסף שיקבלו בתורת דמי קדימה או בדמי שכירות וכן הסודר או הכלי שהקונה יתן בקנין סודר יהא שייך להם, וכן אנחנו מתחייבים למסור לקונה את המפתחות של המקומות הנ”ל,  ולפתחם אם יבקש. עוד אנו מצהירים בזאת: א. טענת חוזה למראית עין או טענת חוזה לצרכים דתיים לגבי שטר  הרשאה זה או לגבי שטר המכירה והשכירות על סמך שטר הרשאה זה תהא בלתי קבילה. ב. כל דין ודברים לגבי שטר הרשאה זה יתקיים בפני בית הדין שיקים המרא דאתרא הרה”ג אליהו אילוז שליט”א  ועל פי דין תורה שיחליטו יקום דבר. ג. דין חתימתו על שטר הרשאה זה כדין חתימה על שטר בוררין לכל דבר כאשר הבורר הוא בית  הדין   הנ”ל. ד.באם אין  אפשרות לבוררות מסיבה חוקית  אני הח”מ  מקבל  על עצמי בזאת מראש את דעתו של בית הדין הנ”ל   בכל  מה  שיחליטו.  ובפירוש הותנה  שאפילו  ההרשאה והשליחות  או שהמכירה והשכירות לא יועילו לאחד מן הדברים הנ”ל או לאחד מן המרשים החתומים מטה לא יפסל לזה שיועילו, וליתר תוקף ועוז נעשה כל הנ”ל בקנין אגב סודר במנא דכשר למקניא ביה, כל זה נעשה באופן המועיל ביותר דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעות ומודעי מודעות. ולראיה באנו על החתום בעיר אור עקיבא תובב”א קודם זמן איסורו שחל ב-י”ד בניסן שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים וארבע לבריאת העולם, והכל שריר ובריר וקיים.
  •  
דילוג לתוכן