דוח מבקר המדינה על מתנ”ס אור עקיבא: הציבור לא יודע על אפשרות לקבל הנחות; ההנהלה הורכבה מנציגים בניגוד לתקנות  

מבקר המדינה איתר שורה של ליקויים במתנ"ס, במרכזם התנהלות המתנ"ס מול העירייה ובחירתם של נציגי ההנהלה שנעשה לא על פי התקנות || במתנ"ס ובעירייה מאשרים: הופקו לקחים, צפויים שינויים בקרוב || החברה למתנ"סים צפויה לחזור ולהפעיל את המתנ"ס
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

הצטרפו אלינו

ארכיון כתבות

דוח מבקר המדינה על מתנ”ס אור עקיבא: הציבור לא יודע על אפשרות לקבל הנחות; ההנהלה הורכבה מנציגים בניגוד לתקנות  

מבקר המדינה איתר שורה של ליקויים במתנ"ס, במרכזם התנהלות המתנ"ס מול העירייה ובחירתם של נציגי ההנהלה שנעשה לא על פי התקנות || במתנ"ס ובעירייה מאשרים: הופקו לקחים, צפויים שינויים בקרוב || החברה למתנ"סים צפויה לחזור ולהפעיל את המתנ"ס

מגדלור-פיד ♋

עובדים המפעילים חוגים במתנ”ס אור עקיבא אינם נדרשים להציג אישור בדבר העדר עבירות מין, מינוי נציגי הנהלה בלי שקיבלו אישור ממשרד הפנים, מחסור באתר נגיש לציבור ואי הסדרת פעילות המתנ”ס בהסכם בינו לבין העירייה: אלה חלק מהליקויים שאיתר משרד מבקר המדינה במסגרת דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2020 שפורסם לאחרונה.

בחודשים יוני עד ספטמבר 2019 בדק משרד המבקר את פעולות הרשויות המקומיות באמצעות מתנ”סים. נבדקו בין היתר, אסדרה ופעילות, העברת כספים, הנגשת הפעילות לקהילה ובטיחות.

הביקורת נערכה בשש רשויות מקומיות, שנבחרו תוך מתן דגש על רשויות הנמצאות בפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית ובמתנ”סים שבתחומן – וכך גם אור עקיבא. בדיקות השלמה נעשו במשרד הפנים – אגף בכיר לתאגידים עירוניים; במשרד המשפטים – רשם העמותות; ובחברה למתנ”סים.

הנה מקבץ ממסקנות מבקר המדינה ותגובות המתנ”ס והעירייה בעקבות הממצאים.

ביטחון בני הנוער והילדים: לא נדרשו אישורים בדבר היעדר עבירות מין ממפעילי החוגים
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס”א-2001 ,קובע, בין היתר, כי מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסדות מסוימים בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל ולפיו לא הורשע הבגיר בעבירות מין. כגוף הנותן שירות לילדים ובני נוער, חובה על המתנ”ס לוודא כי אין בקרב נותני השירות מטעמו, כמו מדריכים, מאמנים ומפעילי חוגים, אנשים שנאסר עליהם לבוא במגע עם ילדים ובני נוער. הבדיקה העלתה כי כל המתנ”סים שנבדקו פועלים לקבלת אישור כאמור, וכי הם מבקשים מכלל העובדים המועסקים במתנ”ס להעביר לידיהם ישירות את האישור הנדרש. עם זאת, במתנ”ס אור עקיבא מתקיימות חלק מהפעילויות על ידי חברות פרטיות הנשכרות על ידו. המבקר מצא כי המתנ“ס לא דרש הצגת אישור בדבר היעדר עבירות מין מעובדי חברות פרטיות המפעילים חוגים במסגרתו.
עיריית אור עקיבא מסרה בתשובתה כי על המתנ”ס לדרוש הצגת אישור בדבר היעדר הרשעה בעבירות מין מכל גוף המפעיל פעילויות בין כתליו.

מנהל המתנ”ס, משה נקש || צילום ארכיון

המתנ”ס לא מיידע את הציבור על האפשרות לקבל הנחה בפעילויות ובחוגים
המבקר מצא כי המתנ”ס אינו מיידע את הציבור בדבר האפשרות לקבלת הנחה על השתתפות בפעילויות ובחוגים שהוא מקיים. המתנ”ס מסר בתשובתו כי הוא “אינו רואה בעיה בחשיפת שמות מבקשי ההנחות בפני חברי ההנהלה המחויבים לחסיון מתוקף תפקידם, מה גם שהם נחשפים ממילא למסמכים במהלך הדיון”.

המבקר ממליץ כי תפורסם האפשרות לקבל הנחה לפעילויות ולחוגים שבמתנ”ס. “יצוין כי משרד מבקר המדינה רואה חשיבות רבה בשמירה על חסיונם ועל פרטיותם של מבקשי ההנחות כדי למנוע פגיעה ברגשותיהם ובכבודם ועל כן על מתנ”ס אור עקיבא לוודא כי בפעולותיו יישמרו פרטיותם וחסיונם של מבקשי ההנחות”, כתב המבקר.

עוד מצא המבקר כי בשנים 2018-2019 הופעלה ועדת הנחות וגובשו תבחינים למתן הנחות ובשנת תשע”ט הוענקו הנחות ל-7 ילדים.

חברי הנהלת המתנ”ס: המינויים לא קיבלו את אישור משרד הפנים בהתאם לתקנות
מספר חברי ההנהלה נקבע בהחלטת האסיפה הכללית בהתאם להוראות התקנון. בתקנון מתנ”ס אור עקיבא נקבע הרכב ההנהלה כך: לפחות 40% נציגים של הרשות המקומית; לפחות 40% נציגי ציבור מטעם הקהילה; עד 20% – נציגים של החברה למתנ”סים.

נמצא כי במתנ”ס יש שילוב של האוכלוסייה הרחבה, כך שמשולבים בהנהלה עולים חדשים ואנשי המגזר החרדי; עם זאת נמצא כי עיריית אור עקיבא מינתה את נציגיה בהנהלת המתנ”ס בלי לקבל את אישור ועדת המינויים כנדרש בתקנות.

בהנהלה מכהנים 15 חברים – שבעה נציגי עירייה ושמונה נציגי ציבור. הבדיקה העלתה כי בניגוד לתקנות, מתוך שבעת נציגי העירייה שלושה הם עובדי העירייה וארבעה הם נציגים מקרב הציבור. מכאן שהעירייה כלל לא מינתה חברי מועצה כנציגים בהנהלת המתנ”ס, ושיעור הנציגים שמינתה מקרב הציבור הוא מעבר לשיעור שרשאי שר הפנים לאשר לפי התקנות.

הבדיקה העלתה עוד כי לא נקבע נוהל לבחירת נציגי ציבור, וכי מינוי נציגי הציבור מתבצע בלי שנעשה פרסום ציבורי בדבר הבחירות ובלי שניתנה לחברי הקהילה הזדמנות להגיש מועמדות לכהונה.

בביקורת נמצא כי כל נציגי הציבור, 8 מתוך 15, מכהנים בתפקידם חמש שנים ומעלה, ויש מהם המכהנים שמונה ועשר שנים ברציפות. עוד נמצא כי אחת מנציגי הציבור בהנהלת המתנ”ס, אורלי יחזקאל, מתגוררת בחדרה, ומשכך היא אינה עונה להגדרת “נציג ציבור” הקבועה בתקנון המתנ”ס, ולא יכולה לשמש ככזאת.

עוד נתגלה כי שישה מתוך 15 חברי הנהלה נעדרו ביותר ממחצית הישיבות שהתקיימו במהלך כהונתם.

מתנ”ס אור עקיבא מסר בתשובתו כי הוא הכין רשימת נוכחות של חברי ההנהלה ואף הוציא לחברי הנהלה מכתבי על התרעה לפני גריעה.

עיריית אור עקיבא מסרה בתשובתה כי מינוי נציגים להנהלת עמותת המתנ”ס ללא קבלת אישור ועדת המינויים כנדרש נעשה בתום לב ומחוסר ידיעה.

ראש העיר יעקב אדרי

הנגשת פעילות המתנ“ס לקהילה: אין אתר אינטרנט
למתנ“ס אור עקיבא אין אתר אינטרנט ולכן לא ניתן היה לבצע הרשמה מקוונת לחוגים ולפעילויות. המתנ”סים הפעילו רק חשבון פייסבוק שבו פורסמו הודעות לתושבים. במשרד המבקר ממליצים כן להקים אתר נגיש שיאפשר רישום, אולם המתנ”ס מסר בתשובתו כי אכן אין למתנ”ס אתר במרשתת, אולם למתנ”ס דף פייסבוק פעיל ומעודכן בכל אירוע, ובעת רישום לקייטנות, צהרונים וחוגים מופיע בו קישור המאפשר הרשמה. עוד מסר המתנ”ס כי הוא משתמש במדיות נוספות ובהן הוא מעביר קישורי רישום ומידע על פעילות. עיריית אור עקיבא מסרה בתשובתה כי ראוי שהמתנ”ס ינסה להנגיש את שירותיו לכלל התושבים בעיר.

עיריית אור עקיבא מסרה בתשובתה כי ראוי לבחון דרכים לקבלת משוב מתושבי העיר על הפעילויות המתקיימות במתנ”ס כדי לטייב את השירות.

העירייה לא התקשרה עם המתנ”ס בחוזה התקשרות כמתחייב
עיריית אור עקיבא לא חתמה על הסכמי התקשרות עם המתנ”ס וכפועל יוצא לא הסדירה בחוזה את תנאי ההתקשרות בינה ובין המתנ”ס. המבקר מציין כי על העירייה והמתנ”ס להסדיר בכתב את ההתקשרות ביניהם.

עיריית אור עקיבא מסרה בתשובתה כי הוכן חוזה מסגרת לצורך התקשרות עם עמותה עירונית אחרת, והעירייה מתכוונת, על בסיס חוזה מסגרת זה, לכרות חוזה מסגרת דומה עם המתנ”ס.

אישורי תקינים לכבאות אש ואמצעי בטיחות אש במבנה המתנ”ס
המתנ”ס נמצא מחזיק אישור תקין בנוגע לסידורי הכבאות ואמצעי בטיחות אש במבנהו. עוד נמצא כי המתנ”ס החזיק ברישיון עסק לפעילויות טעונות רישוי המתקיימת בו במקום שהדבר נדרש.

יו”ר הנהלת המתנ”ס, עו”ד שלום שבתאי || צילום ארכיון

ראש העיר אדרי בישיבת מועצת העיר: “נפעל על פי המלצות המבקר; החברה למתנ”סים תהיה שותפה”
ראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי התייחס בישיבת מועצת העיר האחרונה להמלצות דוח מבקר המדינה וציין כי העירייה תפעל על פי המלצות מבקר המדינה וכי החברה למתנ”סים תהיה שותפה ותהיה חלק מהפעלת המתנ”ס. על פי הצעת ראש העיר, שאושרה על ידי חברי מועצת העיר, יו”ר ההנהלה החדש יהיה אדרי בעצמו, וההנהלה החדשה – שתיבחר מנציגי מועצת העיר, נציגי ציבור, והחברה למתנ”סים תבחר יו”ר הנהלה חדש מתוכה.

יו”ר הנהלת המתנ”ס היום, שלום שבתאי, התייחס לממצאי הדוח, בנוגע לחלק העוסק במינוי חברי הנהלה והנציגים החברים בה. “עד שנת 2012, נוהל המתנ”ס כעמותה בשיתוף עם החברה למתנ”סים. באותה השנה, נתגלע סכסוך בין הנהלת המתנ”ס ובין החברה, שבסופו עזבה החברה את העיר ב”טריקת דלת”. מאז, מנוהל המתנ”ס כעמותה עצמאית, תוך אימוץ התקנון של החברה למתנ”סים בסעיפים הרלוונטיים”.

לדברי שבתאי, נעשה ניסיון לשוב לפעילות משותפת עם החברה למתנ”סים לפני מספר שנים, אך זו האחרונה התנתה את חזרת השותפות בכיסוי הגירעון המצטבר במתנ”ס – וכי היום תקציב המתנ”ס מאוזן, דבר שסולל את הדרך לחזרת שיתוף הפעולה בין הגופים. “על מועצת העיר לקבל החלטה על התקשרות “בחוזה משולש” בין העירייה, החברה למתנ”סים והנהלת המתנ”ס.

עו”ד שבתאי מציע מתווה לפיו לאחר אישור ההצעה בישיבת מועצת העיר, ועדה משותפת של שלושת הגופים תקבע את נציגי התושבים בהנהלת המתנ”ס על פי קריטריונים ידועים, חברי הנהלת המתנ”ס יתפטרו מתפקידיהם כולל היו”ר בעצמו, עו”ד שבתאי, ותיבחר הנהלה משותפת חדשה בשיתוף החברה למתנ”סים.

לכל העדכוניםחדשות אור עקיבא

שתפו את הכתבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מגדלור-פיד ♋

הגיבו על הכתבה:

guest
5 .
Inline Feedbacks
View all comments
מלכה אבוקרט
מלכה אבוקרט
11/08/2020 17:53

שימשתי בהתנדבות כיו”ר הנהלת המתנ”ס 5 שנים.
זוכרת פעילות אינטנסיבית ,שקיפות,ישיבות הנהלה פרודוקטיביות,חברי הנהלה נבחרים מסורים ועשייה משמעותית לרווחת התושבים.היו קשיים מרובים,הקשר עם
החברה למתנ”סים היה מאוד משמעותי.יש להם ניסיון רב וניתן להעזר בו.צריך גוף שכזה כשותף בהובלת המתנ”ס כמו כן צריך גיבוי מלא מצד העיריה.

...
...
11/08/2020 17:48

עיר הקומבינות מה חדש?
נציגת ציבור שמתגוררת בחדרה, גם מה חדש? כל התפקידים הם למקורבים

תושבת העיר
תושבת העיר
11/08/2020 17:09

ואיפה מבקר העירייה?

יצחק תורגמן
יצחק תורגמן
11/08/2020 13:49

אני כחבר מועצה הבאתי את נושא המתנס מעל עשר פעמים לישיבת עירייה בדבר אי חוקיות של היושב ראש והדברים שמתנהלים שם בחדרי חדרים
לצערי הרב כול הזמן האכילו אותונו בעוד שקרים ושקרים של ראש העיר כי יושב ראש הנהלת המתנס מחזיק אותו בבצים חזק ולכן התושבים לא מקבלים את המגיע להם והדברים שם מיתנהלים לכאורה בצורה לא חוקית ומיתנהלים רק על פי החלטת היושב ראש בעזרת השם נקווה שהדברים יתוקונו
וניבחר נציגי ציבור חדשים ויושב ראש שיהיה איכפת לו מהציבור

בן דוד אלברט
בן דוד אלברט
11/08/2020 11:27

כולי תקווה שהצדק ייצא חאור ויומצא את הדין לפי המלצות ש מבקר המדינ ה ועכשו כתושב שדברים מעיני הציבור יש לרען כוחות בברכה אבקש לפרסם כאן

מגדלור-פיד ♋

עוד ניוז >>

דילוג לתוכן