Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

חוסם פרסומות בנייד שלך מופעל!

גולשים יקרים, התוכן באתר הינו חינמי ומתאפשר בזכות המפרסמים שלנו. אנא כבו את חוסם הפרסומות על מנת להמשיך לקרוא. לא יודעים איך? צרו עימנו קשר בוואטסאפ: wa.me/972586672383

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

מגדלור ניוז

בני נוער, אתם מתכוונים לעבוד בקיץ 2024? אלה הזכויות שלכם | מדריך

לקראת עונת הקיץ – ועונה מקבילה שמתחילה איתה, העסקת בני נוער וצעירים בעבודות במהלך החופש הגדול, איגוד לשכות המסחר מפרסם מידע חשוב על נהלים וזכויות בני נוער בעבודה. 

שכר מינימום לנוער – החל מאפריל 2024

חל מתאריך 01/04/2024 התעדכן שכר המינימום לבני נוער עובדים על פי התעריפים הבאים:
שכר שעתי (לפי היקף משרה של 173 שעות בחודש)

גיל העסקה

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14.
נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות.
במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה. ניתן להעסיק נוער רק עבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים המתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה בהם אינה בין 40-4 מעלות, עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים.

מסמכים ואישורים

הצגת תעודת זהות – בהתאם לתיקון 18 לחוק, מחודש אפריל 2016, מעסיק רשאי להעסיק נער רק אם הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר מתום ההעסקה. בתום התקופה על המעסיק לבער את העתק תעודת הזהות.

אישור רפואי – חל איסור להעסיק נער, אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעסקתו. על המעסיק לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת ההעסקה ועד שנה לאחר תום ההעסקה. בתום התקופה יבער המעסיק את האישור.

נערה עובדת בבית קפה. אילוסטרציה, להמחשה

מסירת הודעה לעובד

על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימי עבודה, טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעת המעסיק יוכלו לסייע לו ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד במהלך תקופת עבודתו. מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.

מודעה

שעות עבודה

מותר להעסיק לכל היותר 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.
בני 16 ומעלה – מותר להעסיק עד 9 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות שבועיות.

שעות נוספות

חל איסור להעסיק בני נוער בשעות נוספות.

מנוחה שבועית

חל איסור להעסיק בני נוער ב”מנוחה השבועית” שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת וללא יהודי: שישי, שבת או ראשון לפי בחירת העובד. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית. (בכפוף לנוהל נקיטת הליכים).

 הפסקות

לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד, אלא אם כן שהות העובד במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק.

עבודת לילה

ככלל, אסור להעסיק נערים שחלה לגביהם חובת לימוד בשעות שבין 20:00 לבין 08:00 בבוקר שלמחרת. על אף האמור, לגבי מי שמלאו להם 16 ולא חלה לגביהם חובת לימוד, ביום 3.6.24 אושרה במליאה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס’ 22), התשפ”ד-2024 ולפיה בתקופת חופשת לימודים רשמית, ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים, עד השעה 01:00, ואם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 על המעסיק להחזיר בעצמו או באמצעות מי מטעמו את הצעיר לביתו בסיום עבודתו של הצעיר.
נקבע כי לעניין זה יראו הפרש זמנים של יותר מחצי שעה מסיום עבודת הצעיר כאמור ועד ליציאתו לביתו כאי ־ החזרת הצעיר לביתו בסיום עבודתו.

רישום שעות העבודה

על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה משותפת של הנער והמעסיק.

נסיעות לעבודה

בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (עד 22.60 ₪ ליום עבודה).

חופשה שנתית

נער זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה (קלנדריים) ב- 4 השנים הראשונות.

“תקופת התלמדות” או “תקופת ניסיון”

כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת “התלמדות” או תקופת “ניסיון”. יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.

תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה

כל כל שעה של “יום הכנה” או “השתלמות” או “ישיבת עבודה” צריך לשלם.

הטלת קנסות ועונשים

אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין “קנסות” “נזקים” וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

הפקדה לקופות גמל

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, קובע כי חובת ההפקדה כאמור בצו לא תחול על עובדים שטרם הגיעו לגיל הזכאות – גיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה.
עם זאת, יתכן ועל פי הסכמים קיבוצים ענפיים/צווי הרחבה ענפיים תחול חובת הפקדה לפנסיה גם לנוער עובד , ולפני גיל הזכאות כאמור בצו הרחבה לפנסיה חובה.

ביטוח לאומי

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. עם זאת, תשלום דמי ביטוח לאומי חל על המעסיק בלבד. המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער החל ממשכורת ינואר 2021 כדלקמן:

עד שכר של 7,122₪ (60% מהשכר הממוצע) – 0.48%
מעל שכר של 7,122 ₪ ועד שכר של 47,465 ₪ (הכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח) 2.12%.

מס הכנסה

ההכנסה של בני נוער חייבת במס הכנסה. נער שבשנת המס מלאו לו 16 או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18), זכאי לנקודת זיכוי לנער בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות. כלומר, נער בגיל כאמור לעיל, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה ל- 3.75 נקודות זיכוי.

יש לציין כי בשל נקודות הזיכוי נוער עובד מתחת לגיל 18 בפועל כמעט ולא משלם מס הכנסה. והמס יוטל במקרים הבאים:

לנער – השתכרות שנתית מעל 88,744 ש”ח.
לנערה – השתכרות שנתית מעל 98,816 ש”ח.

עונשים בחוק

המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן:

העסקה מתחת לגיל המותר עפ”י החוק – מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ₪ .
העסקה ללא אישור רפואי/העסקה, שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות / אי מתן הפסקות : מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪ .
העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער- קנס מרבי בסך 14,400 ₪.
ניתן להטיל קנסות מינהליים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5,000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין, על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עבודת נוער), התשנ”ד-1994.
מיום 19.6.2012 חלים לעניין הוראות חוק עבודת נוער גם החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המאפשר הטלת עיצומים כספיים של מעסיקים.

סמכות שיפוט ותרופות לעניין איסור עבודת לילה – נקבע כי בית הדין האזורי לעבודה יהיה רשאי לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין בגין הפרה של הוראת החוק בדבר עבודת לילה. בנוסף, בית הדין יהיה רשאי לפסוק לנער פיצויים לדוגמא, שאינם תלויים בנזק עד לסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים בשל כל מקרה הפרה כאמור, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום אחר.

הגברת האכיפה

בנוסף לעונשים הקבועים בחוק עבודת נוער כאמור לעיל, החוק להגברת האכיפה מונה שורה של הפרות חוק עבודת נוער שבגינן יוטל עיצום כספי ב- 3 דרגות, תלוי בחומרת ההפרה, החל מגובה של 5,050 ₪ ועד לגובה של 35,380 ₪.

מה אתם חושבים?

עקוב
Notify of
guest
0 .
Inline Feedbacks
View all comments
דילוג לתוכן